POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV MOWION

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Táto politika ochrany súkromia a osobných údajov informuje o spôsoboch ochrany osobných údajov Používateľov internetového Servisu Mowion, ktorý je dostupný na adrese: www.mowion.pl, ako aj jazykových verzií, ktoré sú dostupné na nasledovných adresách: mowion.com, mowion.cz, mowion.sk, mowion.hu, mowion.de, mowion.fr, ďalej len „Servis“.

 

Správcom osobných údajov Používateľa Servisu je spoločnosť „Kanlux Spółka Akcyjna“, so sídlom na adrese: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom v meste Gliwice, 10. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000286139, DIČ PL: 6452432793, IČO PL (pol. REGON): 240672104, so základným imaním vo výške: 35 500 000 PLN, úplne splateným – ďalej len „Správca“ alebo „SOÚ“ (Správca osobných údajov).

 

Obsah stránok Servisu je predmetom práv Správcu a je právne chránený.

Na používanie Servisu je potrebný počítač alebo iné zariadenie s nainštalovaným softvérom, ktorý umožňuje prehliadať webové stránky, a s prístupom na internet. Servis sa dá prehliadať v najpopulárnejších webových prehliadačoch.

 

Na stránkach Servisu nie je obsah porušujúci práva tretích strán alebo platnú legislatívu Poľskej republiky; predovšetkým nie je obsah obsahujúci informácie, ktoré ohrozujú alebo predstavujú ohrozenie súkromia alebo bezpečnosti akýchkoľvek osôb; nie je obsah obsahujúci informácie propagujúce nelegálne konanie alebo správanie; nie je obsah, ktorý je urážlivý; predstavuje hrozbu; nie je obsah, ktorý je nevhodný, urážlivý alebo osočujúci, nabáda k rasizmu, prenasledovaniu z etnických, kultúrnych alebo náboženských dôvodov, propagujúci alebo podporujúci nezákonné činnosti, činnosti porušujúce práva tretích osôb, vrátane práv duševného vlastníctva alebo predstavujúci inú formu porušenia právne chráneného vlastníctva alebo dobra.

 

Správca osobných údajov

Osobnú údaje Používateľov Servisu sú chránené a spracúvané v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, tzn. podľa predpisov a požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR).

 

Správca používa technické a organizačné prostriedky zaručujúce ochranu spracúvania údajov, ktoré sú vhodné a náležité príslušne podľa ohrozenia a kategórie osobných údajov, ktoré sú chránené, a predovšetkým zabezpečuje osobné údaje Používateľov pred ich sprístupňovaním neoprávneným osobám, pred ich stratou a pred ich poškodením.

 

V záležitostiach, ktoré súvisia s vašimi osobnými údajmi, môžete sa vždy obrátiť na Správcu zaslaním otázky na emailovú adresu: ado@kanlux.pl.

Spoločnosť „Kanlux S.A.“ zbiera a používa údaje o Používateľoch Servisu, ktoré získava od osôb, ktorých sa tieto údaje týkajú, počas registrácie účtu v Servise, alebo pri používaní určitých funkcií Servisu. Tieto údaje pochádzajú z informácií, ktoré poskytujú Používatelia, vrátane údajov uvedených prostredníctvom formulárov, ktoré sú dostupné na webových stránkach Servisu. Uvedenie údajov je dobrovoľné a nevynútené, tzn. rozhodnutie prijaté slobodne, bez nátlaku.

 

Pri zbieraní a spracúvaní vašich údajov dodržiavame nasledovné zásady: dôveryhodnosťtransparentnosť, konanie v súlade so zákonomobmedzenie na konkrétny cieľ a účel spracúvania, zásadu minimalizácie údajov (zbierame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu v stanovenom nevyhnutnom časte stanoveného účelu spracúvania), ich správnosť, uchovávanie v takej forme, ktorá umožňuje, aby sme vás mohli identifikovať, počas lehoty nie dlhšej, než je to nevyhnutné na účely spracúvania (zásada obmedzeného uchovávania), bezpečnosti spracúvania, v podmienkach, ktoré zaručujú integritu a dôvernosť údajov.

Vaše osobné údaje, podľa účelu ich pracúvania, môžu zahŕňať: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, firmu, pozíciu, korešpondenčnú adresu, a sú pracúvané na nasledovné účely:

Zbieranie informácií informačného (IT) charakteru (také ako: IP adresa, webový prehliadač a operačný systém zariadenia) nám umožňujú prispôsobiť stránky nášho Servisu podľa zariadenia, ktoré používate a zaručiť bezpečnosť transakcií.

Uvedenie osobných údajov na účely realizácie oprávneného a opodstatneného záujmu Správcu, tzn. na realizáciu priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb Správcu, je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na vytvorenie Účtu v Servise.

Priamy marketing sa realizuje podľa príslušných predpisov legislatívy Poľskej republiky, tzn. podľa článku 172 ods. 1 a nasledovných, zákona z 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve, ako aj podľa článku 10 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb.

Máte možnosť vyjadriť súhlas s priamym marketingom zameraným na vás zaznačením príslušného poľa (checkbox), ktoré sa nachádza vedľa klauzuly súhlasu so spracúvaním údajov na marketingové účely.

Správy posielané na vašu emailovú adresu môžu obsahovať obchodné informácie v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. PR 2016 pol. 1030 v znení neskorších predpisov).

Zasielanie marketingových informácií je bezplatné.

Uvedenie údajov na vytvorenie a na správu účtu v Servise je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu tohto účelu. V prípade neuvedenia údajov, založenie účtu nie je možné. Uvedenie údajov na účely používania iných funkcií Servisu je dobrovoľné, avšak v prípade, ak nebudú uvedené, určité oprávnenia a funkcie nebudú dostupné alebo sa nebudú dať používať alebo ich používanie bude ťažšie.

 

Príjemcami vašich osobných údajov budú subjekty, ktoré sú prepojené so spoločnosťou „Kanlux S.A.“, ako aj jej zamestnanci, spolupracovníci a osoby poskytujúce služby pre Správcu a prepojené subjekty, ktorým Správca zverí spracúvanie údajov, alebo ktorých Správca splnomocní na ich spracúvanie, predovšetkým osoby a subjekty, ktoré Správcovi pomáhajú prevádzkovať Servis a realizovať dohody, vrátane IT služieb. Subjektom, ktorý na objednávku Správcu údajov a pod jeho dohľadom a kontrolou, spracúva tieto údaje, je spoločnosť „Home.pl S.A.“ sídliaca v meste Szczecin, s ktorou Správca údajov uzatvoril príslušnú dohodu o zverení údajov na vyššie stanovené účely.

 

Nemáme zámer odovzdať vaše údaje do tretích štátov ani medzinárodným organizáciám.

Na základe vašich osobných údajov nebudú prijímané žiadne automatizované rozhodnutia, vrátane profilovania.

 

Zmena a odstraňovanie osobných údajov

Máte právo na prístup k svojim údajom, právo na ich opravenie, doplnenie, spresnenie, ak sú nesprávne alebo nesprávne. V právom stanovených prípadoch máte právo požiadať o odstránenie vašich údajov, požiadať o obmedzenie spracúvania údajov, právo preniesť ich, ako aj právo podať námietku voči spracúvaniu údajov.

Z príčin, ktoré súvisia s vašou zvláštnou situáciou, máte právo podať sťažnosť voči spracúvaniu vašich osobných údajov v prípade, ak sú údaje spracúvané na základe oprávneného a opodstatneného záujmu Správcu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR).  Môžete tiež podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Vaše údaje budú uchovávané tak dlho, ako to stanovia príslušné predpisy, predovšetkým kým neuplynú prípadné nároky a požiadavky vyplývajúce a súvisiace s uzatvorenou dohodou alebo v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Údaje sprístupnené na marketingové účely, alebo s cieľom založenia a správy účtu v Servise, budú uchovávané dovtedy, kým svoj súhlas nezrušíte.

Svoj súhlas so spracúvaním údajov na marketingové účely môžete zrušiť vyhlásením o zrušení tohto súhlasu poslaným na emailovú adresu: ado@kanlux.pl alebo na adresu sídla Správcu údajov: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľsko.

Používateľ môže v ľubovoľnej chvíli opäť vyjadriť súhlas so spracúvaním jeho údajov na marketingové účely.

Zrušenie súhlasu na spracúvanie údajov neovplyvňuje legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením, ani na správnosť a legálnosť činností predstavujúcich realizáciu účelu spracúvania.

Po skončení spracúvania vašich údajov na pôvodné účely, tieto údaje nebudú spracúvané na žiadne iné účely.

Nami zozbierané osobné údaje môžete uvidieť, keď sa prihlásite na svoj účet. Prostredníctvom obsluhy Servisu môžete tieto údaje upraviť alebo odstrániť. Ak chcete zmeniť alebo odstrániť osobné údaje, pošlite príslušnú správu na emailovú adresu: ado@kanlux.pl alebo na adresu spoločnosti „Kanlux S.A.“: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľsko.

 

Ochrana súkromia

Spoločnosť Kanlux S.A. disponuje bezpečnostnými prostriedkami, ktoré chránia údaje používateľov pred ich stratou, úpravou alebo pred ich nenáležitým a nesprávnym využitím. Zaväzujeme sa chrániť všetky informácie, ktoré nám zverejnia a zveria Používatelia Servisu v súlade s normami bezpečnosti a zachovania dôvernosti.

Nesledujeme a neoverujeme informácie o veku Používateľov Servisu. V zmysle príslušných predpisov, neplnoleté osoby nesmú zverejňovať a zverovať žiadne informácie, ani sa zapisovať na odber služieb, ktoré poskytujeme prostredníctvom nášho Servisu, bez vedomia a súhlasu svojich rodičov alebo právnych zástupcov, vrátane ich súhlasu so spracúvaní osobných údajov osôb, za ktoré sú zodpovední.

V prípade, ak pri spracúvaní vašich osobných údajov porušíte predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Politika koláčikov (súborov cookies)

Servis využíva textové súbory, nazývané koláčiky.

Webový server zapisuje koláčiky na koncovom zariadení Prijímateľa.

Aby ste mohli používať Servis Poskytovateľa, musíte povoliť uchovávanie koláčikov na koncovom zariadení Príjemcu. V opačnom prípade, bez takého súhlasu, Servis Poskytovateľa nebudete môcť používať alebo používanie Servisu bude obmedzené, ťažšie.

Koláčiky nie sú určené na zbieranie osobných údajov.

Koláčiky nemenia konfiguráciu koncového zariadenia Používateľa, nepoužívajú sa na inštalovanie alebo odinštalovanie akejkoľvek aplikácie, neovplyvňujú integritu systému ani údaje Prijímateľa.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo využívať služby tretích strán v rozsahu spracovania štatistík súvisiacich s využívaním a používaním webových stránok Servisu. Poskytovateľ vyhlasuje, že v takom prípade týmto subjektom nebudú sprístupnené žiadne identifikačné údaje Používateľov.

Reklamy, ktoré sa zobrazujú na webových stránkach Poskytovateľa, môžu používať koláčiky tretích strán, ich účelom je umožniť analýzy efektívnosti reklamných kampaní. Táto Politika ochrany súkromia a osobných údajov neupravuje zásady používania mechanizmu koláčikov tretími subjektami.

Na webových stránkach Poskytovateľa sa používajú tri typy koláčikov (súborov cookies): „relačné” (session Cookies), „permanentné” (persistent Cookies) a analytické.

„Relačné“ koláčiky sú dočasné súbory, ktoré sú na koncovom zariadení Používateľa uchovávané do momentu odhlásenia sa (opustenia stránky).

„Permanentné“ koláčiky sú na koncovom zariadení Používateľa uložené určitý čas, ktorý je nastavený v parametroch „permanentných“ koláčikov, alebo až kým ich Používateľ sám nevymaže.

„Analytické“ koláčiky umožňujú lepšie spoznať spôsoby interakcie Prijímateľa s obsahom webovej stránky Poskytovateľa. Zbierajú informácie o spôsobe používania danej webovej stránky, type stránky, z ktorej bol Príjemca presmerovaný, ako aj o počte návštev Príjemcu a ich trvaní na webových stránkach Poskytovateľa. Tieto informácie neregistrujú konkrétne osobné údaje Používateľov, používajú sa iba na vypracúvanie štatistík používania Servisu.

Podľa platných predpisov zákona z 16. júla 2004 o Telekomunikačnom práve (Z. z. PR č. 171 pol. 1800, v znení neskorších predpisov) máte právo rozhodnúť o rozsahu prístupu koláčikov k vášmu počítaču príslušným nastavením vášho webového prehliadača.

Návody výrobcov webových prehliadačov, ktoré opisujú akým spôsobom môžete spracovať koláčiky (súbory cookies), nájdete na nasledovných odkazoch.

Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safarihttp://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operahttp://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Používaním webových stránok Servisu vyjadrujete súhlas na používanie koláčikov v súlade s touto Politikou. Ak nesúhlasíte, aby sme používali koláčiky, musíte príslušným spôsobom zmeniť nastavenia vášho webového prehliadača alebo nesmiete používať webové stránky Servisu.  V prípade, ak nastavenia nezmeníte, potvrdzujete súhlas s používaním koláčikov Servisom.

 

Záverečné ustanovenia

Táto Politika ochrany súkromia a osobných údajov sa netýka informácií, ktoré sa týkajú služieb alebo tovarov iných subjektov než Správcu údajov, ktoré sú na stránkach Servisu uvedené na komerčných zásadách, ako hostia, na zásadách vzájomnosti alebo ktoré neslúžia na dosiahnutie obchodného výsledku.

Správca údajov nezodpovedá za konanie alebo nekonanie Používateľov, následkom ktorých Správca údajov spracúva nimi uvedené osobné údaje spôsobom stanoveným v týchto Politika ochrany osobných údajov a súkromia.

Správca údajov si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, zrušiť alebo upraviť funkcie alebo vlastnosti webových stránok Servisu, a tiež právo na ukončenie činnosti, na prenesene práv na Servis, ako aj na vykonanie všetkých právnych činností, ktoré sú na základe platnej legislatívy povolené. Akákoľvek činnosť či konanie Správcu údajov nemôžu narúšať práva Používateľa.

Správca si tiež vyhradzuje právo zavádzať zmeny v Politike ochrany osobných údajov a súkromia, ak to bude vyžadovať legislatíva alebo zmeny zavedené v Servise. O príslušných zmenách a o dátume ich zavedenia bude Správca údajov informovať Používateľov, predovšetkým zverejnením správy na stránke Servisu.

Nižšie uvedený dátum je dátum, od ktorého nadobúda účinnosť posledná verzia Politika ochrany osobných údajov a súkromia.
 

Dátum: 24. mája 2018

 

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną