Vytvorte účet a uložte svoje projekty:

Registrácia pre nových užívateľov

Vyjadrujúc nasledovný súhlas máte právo tento súhlas v ľubovoľnej chvíli zrušiť, zaslaním príslušnej informácie o zrušení súhlasu na emailovú adresu ado@kanlux.pl. Zrušenie súhlasu neovplyvňuje legálnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením, ani správnosť a legálnosť činností predstavujúcich realizáciu účelu spracúvania.

* pola wymagane

** zaznačenie poľa je dobrovoľné, avšak v prípade, ak pole nezaznačíte, nebudete si môcť vytvoriť účet v Servise, ani využívať všetky funkcie servisu


Správcom vašich údajov je spoločnosť „Kanlux SA“, so sídlom na adrese: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľsko (ďalej len „Správca”).
Prečítajte si viac…

1. Kontaktné údaje Správcu: ado@kanlux.pl.
2. Oprávnené, opodstatnené a závislé od daného účelu spracovania, vaše osobné údaje poskytnuté počas registrácie účtu v Servise alebo počas používania iných funkcií Servisu, môžu zahŕňať: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, názov spoločnosti, pozíciu, korešpondenčnú adresu, a sú spracúvané na účely: vytvorenia a správy účtu v servise, používania funkcií Servisu – na základe článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (GDPR), realizácie dohody, ktorej stranou je osoba, ktorej sa údaje týkajú alebo na vykonanie činností na požiadanie osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením dohody – na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR, na účely splnenia iných právnych povinností, ktoré musí Správca splniť – na základe článku 6 ods. 1 písmeno c) GDPR, na účely vymáhania pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich s uzatvorenou dohodou alebo v súvislosti s vykonávanou podnikateľskou činnosťou, čo sa považuje za oprávnený a opodstatnený záujem spracovania údajov Správcom osobných údajov, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. V prípade, ak budú Správcovi sprístupnené osobné údaje, ako meno a priezvisko, emailová adresa alebo telefónne číslo, s cieľom súvisiacim s doručovaním obchodných informácií – Správca spracúva údaje na základe súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú, na účely realizácie oprávneného a opodstatneného záujmu Správcu so zámerom realizácie priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb, a to na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.
3. Príjemcami vašich osobných údajov budú subjekty, ktoré sú prepojené so Správcom osobných údajov, ako aj jeho zamestnanci, spolupracovníci a osoby poskytujúce služby pre Správcu a prepojené subjekty, ktorým Správca zverí spracúvanie údajov, alebo ktorých Správca splnomocní na ich spracúvanie, predovšetkým osoby a subjekty, ktoré Správcovi pomáhajú prevádzkovať Servis a realizovať dohody, vrátane IT služieb.
4. Správca nemá zámer odovzdať vaše údaje do tretích štátov ani medzinárodným organizáciám.
5. Vaše osobné údaje budú uchovávané dlhšie, ak to vyplýva z platnej legislatívy, až do premlčania prípadných nárokov a požiadaviek, ktoré vyplývajú alebo súvisia s uzatvorenou dohodou alebo s vedením podnikateľskej činnosti; alebo tak dlho, ako to vyžaduje platná legislatíva v súvislosti so stanovenými povinnosťami a záväzkami Správcu. Osobné údaje sprístupnené Správcovi na marketingové účely, alebo s cieľom založenia a správy účtu v Servise, budú uchovávané až do zrušenia súhlasu. Zrušenie súhlasu na spracúvanie údajov neovplyvňuje legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením, ani na správnosť a legálnosť činností predstavujúcich realizáciu účelu spracúvania.
6. V právom stanovených prípadoch máte nasledovné práva:
a) právo na prístup k údajom;
b) právo upraviť alebo opraviť svoje údaje;
c) právo požiadať o odstránenie údajov;
d) právo požiadať o obmedzenie spracúvania údajov;
e) právo podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov;
f) právo na prenesenie údajov;
g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov, ak podľa vás dané spracúvanie porušuje platnú legislatívu.
7. Uvedenie osobných údajov na účely realizácie oprávneného záujmu Správcu, tzn. na realizáciu priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb Správcu je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na vytvorenie Účtu a na používanie všetkých funkcií Servisu, ktoré sú dostupné v danej jazykovej verzii. Uvedenie údajov na vytvorenie a na správu účtu v Servise je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu tohto účelu. V prípade neuvedenia údajov, založenie účtu nie je možné. Uvedenie údajov na účely používania určitých funkcií Servisu je dobrovoľné, avšak v prípade, ak nebudú uvedené, určité oprávnenia a funkcie nebudú dostupné alebo sa nebudú dať použiť.
8. Na základe vašich osobných údajov nebudú prijímané žiadne automatizované rozhodnutia, vrátane profilovania.
9. Po skončení spracúvania vašich údajov na pôvodné účely, údaje nebudú spracúvané na žiadne iné účely.

Prihlásenie pre držiteľa účtu

Nepamätám si heslo

Obsah dostupný na webových stránkách je pre informačné a demonstračné účely a nepredstavuje ponuku v zmysle občianskeho zákonníku.

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną