PODMIENKY INTERNETOVÉHO SERVISU MOWION

 

§1 Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto podmienky upravujú podmienky a stanovujú zásady používania Internetového servisu MOWION, ktorý je dostupný na adrese: www.mowion.pl, ako aj jazykových verzií Servisu, ktoré sú dostupné na adresách: mowion.com, mowion.cz, mowion.sk, mowion.hu, mowion.de, mowion.fr.
 2. Právnym základom prevádzky (fungovania) Servisu a týchto Podmienok sú príslušné predpisy legislatívy Poľskej republiky, predovšetkým:
  • Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. PR 2016 pol. 1030 v znení neskorších predpisov),
  • Zákon z 23. apríla 1964 o Občianskom zákonníku (Z. z. PR 1964 č. 15 pol. 93 v znení neskorších predpisov),
  • Zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov, tzn. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“),
  • Zákon z 4. februára 1994 o Autorských právach a o príbuzných právach (Z. z. PR č. 90 pol. 631).
 3. Slovník:
  • Poskytovateľ – spoločnosť „Kanlux S.A.“, sídliaca na adrese: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom v meste Gliwice, 10. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000286139, DIČ PL: 6452432793, IČO PL (pol. REGON): 240672104, so základným imaním vo výške 35 500 000,00 PLN;
  • Servis – internetový servis (služba) dostupný na elektronickej adrese, ktorú Poskytovateľ spravuje a ktorú vlastní;
  • Služba – služba, ktorú Poskytovateľ poskytuje elektronickou formou prostredníctvom Servisu a bez súčasnej prítomností strán s využitím telekomunikačnej siete a prostriedkov;
  • Používateľ – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá má právnu spôsobilosť, ktorá používa Servis. Používatelia sa rozlišujú na Individuálnych používateľov a na Partnerov;
   • Individuálny používateľ je fyzická osoba používajúca Servis na súkromné účely, nesúvisiace s vedením podnikateľskej alebo hospodárskej činnosti (tzn. konzument).
   • Partner – používateľ používajúci poľskú jazykovú verziu Servisu, ktorý má svoj firemný účet v servise, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl, ktorý v súvislosti s aspoň nepriamo vedenou podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou nadobúda na základe obchodnej dohody od spoločnosti Kanlux S.A. tovary prostredníctvom nákupného servisu, ktorý je dostupný na adrese: shop.kanlux.pl (tzn. zákazník B2B internetového obchodu Kanlux), a ktorý v súvislosti s používaním servisu, ktorý je dostupný na adrese: shop.kanlux.pl, má súčasne zámer používať funkcie Servisu, ktorý je dostupný na adrese www.mowion.pl. Keď si Partner otvorí účet v nákupnom servise, má súčasne prístup k všetkým funkciám Servisu, ktorý je dostupný na adrese www.mowion.pl. Najviac funkcií je dostupných v poľskej jazykovej verzii Servisu. Niektoré funkcie Servisu nemusia byť v jednotlivých jazykových verziách Servisu dostupné;
  • Príjemca – Individuálny používateľ alebo Partner, ktorý je zaregistrovaný v Servise, používa Služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom Servisu podľa zásad, ktoré stanovujú tieto Podmienky. V Servise sa môžu zaregistrovať iba tí Používatelia, ktorí si prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný v Servise, objednajú u Poskytovateľa obchodné a marketingové informácie, ktoré sú zasielané prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefónneho čísla, ktoré sú na tento účel sprístupnené. Účet Príjemcu je v Servise udržiavaný dovtedy, kým Príjemca nezruší súhlas so spracúvaním jeho údajov na zasielanie obchodných a marketingových informácií Poskytovateľom. Príjemcovia, okrem obyčajných funkcií Servisu, získavajú, po registrácii účtu v Servise, dodatočnú možnosť ukladať, uchovávať, upravovať a zapisovať súpravy zložené z výrobkov Mowion, vytvorené prostredníctvom Konfigurátora, ktorý je sprístupnený v Servise, a využívať ich na vytváranie projektov na vlastný osobný úžitok. V prípade zrušenia súhlasu na zasielanie obchodných a marketingových informácií Poskytovateľom, spoločnosť Kanlux nadobúda právo odstrániť účet Používateľa v Servise, ako aj právo zastaviť poskytovanie pre neho bezplatných služieb prístupu k vybraným funkciám Servisu, ktoré sú dostupné pre prihlásených Používateľov Servisu;
  • Služby – Služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom Servisu podľa zásad a podmienok, ktoré stanovujú tieto Podmienky;
  • Registrácia – činnosť, pri ktorej Individuálny Používateľ uvádza svoje Osobné údaje v registračnom formulári, ktorá vedie k založeniu Účtu v Servise; alebo činnosť, pri ktorej Partner uvádza svoje Osobné údaje v registračnom formulári, ktorá vedie k založeniu účtu v Servise, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl;
  • Údaje – informácie, ktoré Individuálny Používateľ alebo Partner uvádza v Servise, a ktoré sa v Servise ukladajú v účte, ktorý je priradený k danému Príjemcovi;
  • Osobné údaje – súbor údajov osobného charakteru, týkajúce sa Individuálneho používateľa alebo Partnera, ktoré spracúva Poskytovateľ na účely poskytovania Služieb, realizácie dohody alebo na účely zasielania objednaných obchodných a marketingových informácií, uvedené tak počas registrácie Účtu v Servise Individuálnym používateľom, ako aj Partnerom počas registrácie účtu v nákupnom servise, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl, na základe ktorého Partner získal prístup k tomuto Servisu;
  • Strany – Poskytovateľ a Príjemca.

 

§2 Všeobecné podmienky používania Servisu

 1. Používanie Servisu je možné s použitím teleinformačnej siete a prostriedkov. Na používanie servisu je potrebné zariadenie s prístupom na internet a s webovým prehliadačom.
 2. Používatelia sa pred Registráciou musia oboznámiť s obsahom Podmienok a s obsahom Politiky ochrany osobných údajov a súkromia, ktoré sú pre Individuálnych používateľov dostupné v tomto Servise, a pre Partnerov sú dostupné v nákupnom servise, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl, a vyjadriť svoj súhlas.
 3. Obsah Servisu je majetkom Poskytovateľa a je právne chránený.
 4. Poskytovateľ poskytuje Službu, ktorá je založená na sprístupňovaní Príjemcom možnosti bezplatného vytvárania vlastných projektov s konfiguráciami fotografií výrobkov Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ na tento účel sprístupňuje. Príjemca tiež môže bezplatne uchovávať na svojom Účte v Servise databázu projektov vytvorených takýmto spôsobom. Okrem vyššie uvedeného, Poskytovateľ sprístupňuje Partnerom možnosť prihlásiť sa do Servisu s použitím toho istého používateľského mena a hesla, ktoré používajú na prihlasovanie do Nákupného servisu, ktorý je dostupný na adrese: shop.kanlux.pl. Partner, ktorý je zaregistrovaný v nákupnom servise, môže používať všetky funkcie Servisu dostupné pre Príjemcov, ktorí sú Individuálnymi používateľmi, a okrem toho, v poľskej jazykovej verzii Servisu, môže vkladať do košíka výrobky za ceny dohodnuté s Poskytovateľom (na základe platných obchodných podmienok dohodnutých s Partnerom). Keď chce Partner objednať Výrobky vložené do košíka v poľskej jazykovej verzii Servisu, bude automaticky presmerovaný na webovú stránku na adrese shop.kanlux.pl, na ktorej bude môcť dokončiť procedúru objednávania tovaru a tiež bude môcť svoju objednávku upraviť.
 5. Ak chce Používateľ používať Služby poskytované Poskytovateľom, musí sa Zaregistrovať v Servise, alebo – v prípade Partnera – v nákupnom servise, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl. Registrácia v Servise je dostupná iba pre tých Používateľov, ktorí pri zakladaní svojho účtu, v registračnom formulári alebo v osobitnom formulári zaznačili, že si u Poskytovateľa alebo u subjektov, ktoré sú s Poskytovateľom prepojené, objednávajú zasielanie obchodných a marketingových informácií na uvedenú emailovú adresu alebo telefónne číslo. Objednanie zasielania obchodných a marketingových informácií je dobrovoľné, však ak Používateľ nebude súhlasiť so zasielaním obchodných a marketingových informácií, nebude sa môcť v Servise zaregistrovať, a teda nebude môcť používať isté funkcie Servisu. Par. 3 ods. 3 sa príslušne aplikuje.

 

§3 Registrácia

 1. Aby Používateľ mohol používať Servis, musí sa bezplatne Zaregistrovať.
 2. Registrácia sa vykonáva vyplnením registračného formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke servisu na adrese: https://mowion.pl/logowanie/, alebo v prípade nákupného servisu, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl, zaregistrovaním údajov Partnera do informačného systému vykonané zamestnancom obchodného oddelenia spoločnosti Kanlux, na základe uzatvorenej obchodnej dohody.
 3. V registračnom formulári sú kolónky označené znakom „*”. Vyplnenie týchto kolónok je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na Zaregistrovanie.
 4. Používateľ v registračnom formulári uvádza nasledovné údaje:
  a) meno a priezvisko,
  b) emailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktoré má Poskytovateľ zasielať obchodné a marketingové informácie.
 5. Používateľ tiež môže uviesť iné údaje, ako napr. adresu, názov spoločnosti, pracovnú pozíciu, ak chce v budúcnosti uzatvoriť určitú dohodu a má záujem o iné služby, napr. o návštevu obchodného zástupcu Poskytovateľa alebo obchodného zástupcu subjektu, ktorý je s Poskytovateľom prepojený.
 6. Používatelia sú povinní uviesť pravdivé Osobné údaje, a v tomto rozsahu nesú za to plnú právnu zodpovednosť.
 7. Partner, ktorý má účet v nákupnom servise, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl, môže sa prihlásiť do Servisu prostredníctvom toho istého používateľského mena a hesla, ktoré používa na prihlasovanie do nákupného servisu.
 8. Používatelia vyjadrením súhlasu s Podmienkami a s Politikou ochrany osobných údajov a súkromia v Servise alebo v Nákupnom servise, zaväzujú sa používať Servis spôsobom, ktorý sa zhoduje s jeho určením, ako aj v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok. Používateľ musí vyjadriť súhlas so zásadami používania Servisu najneskôr v momente prvého prihlásenia sa do Servisu, alebo keď začne používať jeho funkcie.
 9. Individuálny používateľ po vyplnení Registračného formulára dostane na uvedenú emailovú adresu správu s aktivačným odkazom, Účet v Servise sa aktivuje po otvorení tohto odkazu. V prípade Partnera, Účet v servise, ktorý je dostupný na adrese mowion.pl sa vytvorí automaticky po vytvorení účtu v servise, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl.
 10. Činnosť opísaná v ods. 9 vyššie sa považuje za začatie poskytovania elektronických služieb Príjemcovi Poskytovateľom.

 

§4 Účet

 1. Všetky funkcie Servisu, dostupné v danej jazykovej verzii, môžu používať iba Používatelia, ktorí majú Účet, a ktorí sa správne zaregistrovali.
 2. Používateľ sa k svojmu Účtu prihlasuje pomocou používateľského mena a hesla.
 3. Heslo má dôverný charakter, preto sa nesmie sprístupňovať tretím osobám.
 4. Heslo sa dá obnoviť zaslaním príslušnej správy na emailovú adresu, ktorá je priradená k danému Účtu.
 5. K jednej emailovej adrese môže byť priradený iba jeden Účet.
 6. V rámci používania Servisu môže Používateľ, ktorý má Účet, predovšetkým:

  – využívať možnosť prehliadania výrobkov, ktoré majú svoj názov, symbol a cenu;
  
– pomocou Konfigurátora a Vizualizéra vytvárať projekty so súpravami výrobkov, priradiť ich ku konkrétnym miestnostiam a objektom spolu s informáciami o cene, ako aj so súbormi vo formáte PDF s technickými údajmi vybranej ponuky;

  – ukladať a upravovať projekty vytvorené v Konfigurátore a vo Vizualizéri na svojom účte;
  
– preberať a tlačiť projekty vytvorené v Konfigurátore a vo Vizualizéri pomocou súborov vo formáte PDF generovaných systémom Servisu spolu s popisom, symbolmi a cenami;
 7. Podľa zásad, ktoré sú stanovené v § 2 ods. 4, zaregistrovaný Partner môže v poľskej jazykovej verzii Servisu vkladať do košíka Výrobky s cenami kalkulovanými podľa platného cenníka dohodnutého s Poskytovateľom v obchodných podmienkach, a následne ich kúpiť po presmerovaní na webovú stránku servisu shop.kanlux.pl. Poskytovateľ v tomto rozsahu zaručí náležitú konfiguráciu oboch servisov.
 8. Príjemca môže na základe súhlasu, ktorý vyjadril počas registrácie do Servisu, dostávať od Poskytovateľa a od subjektov, ktoré sú s ním prepojené, obchodné informácie obsahujúce brandžové materiály a informácie o novinkách v ponuke Poskytovateľa a subjektov, ktoré sú s ním prepojené.
 9. V prípade odstránenia Účtu sú zároveň odstránené aj osobné údaje Príjemcu, ktoré sú v Servise, a sú odstránené aj konfigurácie, ktoré Príjemca vytvoril. Odstránenie účtu Partnera v Servise automaticky neznamená, že je odstránený aj účet v nákupnom servise, ktorý je dostupný na adrese shop.kanlux.pl.

 

§5 Iné Služby Servisu

Používanie Služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom Servisu, je bezplatné. Poskytovateľ, okrem služieb, o ktorých hovorí § 2 a 4, umožňuje Príjemcom aj:

Používatelia Servisu môžu prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je v Servise sprístupnený, posielať Poskytovateľovi otázky, dopyty. Odpovede na zadávané otázky, dopyty, budú posielané na emailovú adresu uvedenú Používateľom, ktorý danú otázku, dopyt, poslal.

Jednotlivé jazykové verzie Servisu sa môžu medzi sebou navzájom líšiť rozsahom funkčnosti. Čo sa týka funkčnosti, najbohatšia je poľská jazyková verzia Servisu.

 

§6 Zakázané činnosti

 1. Používatelia a Príjemcovia sú povinní používať Servis v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok, ako aj adekvátnym spôsobom podľa charakteru podnikateľskej činnosti Poskytovateľa.
 2. Používatelia a Príjemcovia sú povinní zdržať sa akýchkoľvek činností, následkom ktorých môže dôjsť k destabilizácii fungovania Servisu alebo môže byť sťažené používanie Servisu iným Používateľom a iným Príjemcom.
 3. V prípade, ak bude niektorý Účet používaný v rozpore s ustanoveniami Podmienok, platnými predpismi alebo spôsobom urážajúcim dobré zvyky, Poskytovateľ môže Účet vymazať, alebo ho môže dočasne zablokovať.
 4. O zámere odstrániť Účet alebo o zámere zablokovať Účet z príčin, ktoré súvisia s porušením ustanovení týchto Podmienok, Príjemca bude priamo pred odstránením Účtu alebo pred zablokovaním Účtu informovaný zaslaním príslušnej správy na emailovú adresu alebo telefónne číslo, uvedené počas registrácie.
 5. Príjemca má právo podať reklamáciu spôsobom, ktorý je opísaný v § 9 týchto Podmienok.

 

§7 Zodpovednosť

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaručiť najvyššiu možnú kvalitu Služieb, ktoré poskytuje.
 2. Používateľ a Príjemca berú na vedomie, že vzhľadom na technickú konfiguráciu jednotlivých zariadení, na ktorých sa prehliadajú webové stránky Servisu, isté funkcie Servisu, ktoré sú dostupné v jednotlivých jazykových verziách, nemusia byť dostupné.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na dočasné vypnutie fungovania Servisu kedykoľvek, v prípade potreby vykonania údržby, aktualizácie, technického zlepšenia hardvéru alebo rozšírenia obsahu Servisu, o čom bude informovať na stránke Servisu.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo previesť všetky práva na Servis, právo úplne zlikvidovať Servis, a právo úplne alebo čiastočne pozastaviť poskytovanie Služieb.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a formát Údajov a Osobných údajov, ktoré zverejňujú a poskytujú Používatelia.
 6. Každý Používateľ je zodpovedný za správne a pravdivé uvedenie svojich osobných údajov, a zodpovedá za prípadné použitie cudzích údajov.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje, že nezodpovedá za investičné rozhodnutia prijímané na základe informácií uvedených v Servise, predovšetkým v záložke „Výrobky“, „Konfigurátor“ a „Vizualizér“; rovnako Poskytovateľ nezodpovedá za škody vyplývajúce a súvisiace s činnosťami prijatými a vykonanými na základe týchto informácií.
 8. Ceny uvedené v Servise, okrem cien, ktoré sú dohodnuté medzi Partnermi a Poskytovateľom na základe obchodných podmienok, majú iba informačný charakter, môžu sa meniť, sú to ceny bez DPH a bez recyklačného poplatku. Uvedená cena sa môže líšiť od ceny poskytovanej Obchodným partnerom Poskytovateľa.
 9. Cenové ponuky dostupné v Servise majú iba informačný charakter, a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle predpisov občianskeho zákonníka.
 10. V prípade záujmu o obchodnú ponuku a o podmienky nákupu týkajúce sa výrobkov, ktoré sú dostupné v Servise, Individuálny používateľ sa musí obrátiť na Obchodných partnerov Poskytovateľa. Zoznam Obchodných partnerov Poskytovateľa je dostupný na webovom sídle www.kanlux.pl v záložke „Kde kúpiť”, alebo ho poskytne obchodné oddelenie Poskytovateľa na tel. č.: +48 323 887 410 alebo na emailovej adrese: kanlux@kanlux.pl. Partneri sa musia obrátiť na svojho konzultanta z obchodného oddelenia, alebo priamo na obchodné oddelenie na tel. č.: +48 323 887 410 alebo na emailovej adrese: kanlux@kanlux.com.

 

§8 Autorské práva

 1. Majetkové autorské práva týkajúce sa všetkých grafických prvkov a technických riešení používaných na stránkach Servisu sú výhradným majetkom Poskytovateľa.
 2. Zakázané je kopírovanie, rozmnožovanie alebo využívanie celého alebo časti obsahu, ktorý predstavuje obsah Servisu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 3. Príjemca nemá právo sprístupňovať tretím osobám Služby, ani všetky ani ich časť, ani vypracovávať podobné Služby, aké poskytuje Poskytovateľ, na základe ich vzoru alebo vykonávať iné činnosti porušujúce autorské práva a iné práva duševného vlastníctva.

 

§9 Reklamácie

 1. Používatelia, vrátane Príjemcov, môžu všetky svoje poznámky a pripomienky týkajúce sa fungovania Servisu nahlasovať zaslaním príslušného reklamačného hlásenia, a to na adresu sídla Poskytovateľa, alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je dostupný na stránkach Servisu.
 2. Poskytovateľ posúdi reklamáciu v lehote 30 dní od jej prijatia, ak je hlásenie (reklamácia) formulovaná jasne a zreteľne.
 3. V prípade, ak reklamačné hlásenie nie je jasné alebo je potrebné ho doplniť, Poskytovateľ v lehote 7 dní vyzve  na doplnenie takéhoto hlásenia.
 4. V prípade, ak výzva, o ktorej hovorí ods. 3 vyššie, neprinesie očakávaný výsledok, reklamácia nebude posúdená.
 5. O výsledku posúdenia reklamácie bude Individuálny používateľ alebo Partner informovaný zaslaním správy na aktuálnu emailovú adresu.
 6. Reklamačné formuláre sú určené na zlepšenie fungovania Servisu.

 

§10 Ochrana súkromia a osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov Používateľov, vrátanie Príjemcov, je spoločnosť „Kanlux S.A.“, sídliaca na adrese: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľsko (ďalej len: Správca alebo SOO).
 2. Osoba, ktorej sa týkajú tieto údaje, môže v záležitostiach, ktoré súvisia s týmito údajmi, kontaktovať Správcu zaslaním správy na emailovú adresu: ado@kanlux.pl.
 3. Oprávnené, opodstatnené a závislé od daného účelu spracovania osobné údaje poskytované počas registrácie účtu v Servise alebo počas používania iných funkcií Servisu, môžu zahŕňať: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, názov spoločnosti, pozíciu, korešpondenčnú adresu, a sú spracúvané na účely: vytvorenia a správy účtu v servise, používania Zákazníkom funkcií Servisu –  na základe článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (GDPR), realizácie dohody, ktorej stranou je osoba, ktorej sa údaje týkajú alebo na vykonanie činností na požiadanie osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením dohody –  na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR, na účely splnenia iných právnych povinností, ktoré musí Správca splniť – na základe článku 6 ods. 1 písmeno c) GDPR, na účely vymáhania pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich s uzatvorenou dohodou alebo v súvislosti s vykonávanou podnikateľskou činnosťou, čo sa považuje za oprávnený a opodstatnený záujem spracovania údajov Správcom osobných údajov, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. V prípade, ak budú Správcovi sprístupnené osobné údaje, ako meno a priezvisko, emailová adresa alebo telefónne číslo, s cieľom získať obchodné informácie – Správca a s ním prepojené subjekty spracúvajú údaje na základe súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú, na účely realizácie oprávneného a opodstatneného záujmu Správcu so zámerom realizácie priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb, a to na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.
 4. Príjemcami osobných údajov budú subjekty, ktoré sú prepojené so Správcom osobných údajov, ako aj jeho zamestnanci, spolupracovníci a osoby poskytujúce služby pre Správcu a prepojené subjekty, ktorým Správca zverí spracúvanie údajov, alebo ktorých Správca splnomocní na ich spracúvanie, predovšetkým osoby a subjekty, ktoré Správcovi pomáhajú prevádzkovať Servis a realizovať dohody, vrátane IT služieb.
 5. Správca nemá zámer odovzdávať údaje do tretích štátov ani medzinárodným organizáciám.
 6. Osobné údaje budú uchovávané dlhšie, ak to vyplýva z platnej legislatívy, až do premlčania prípadných nárokov a požiadaviek, ktoré vyplývajú alebo súvisia s uzatvorenou dohodou alebo s vedením podnikateľskej činnosti; alebo tak dlho, ako to vyžaduje platná legislatíva v súvislosti so stanovenými povinnosťami a záväzkami Správcu. Osobné údaje sprístupnené Správcovi na marketingové účely, alebo s cieľom založenia a správy účtu v Servise, budú uchovávané až do zrušenia súhlasu. Zrušenie súhlasu na spracúvanie údajov neovplyvňuje legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením, ani na správnosť a legálnosť činností predstavujúcich realizáciu účelu spracúvania.
 7. Osoba, ktorej sa týkajú údaje, má právo na prístup k svojim údajom, právo na ich opravenie, doplnenie, spresnenie, ak sú nesprávne. V zákonom stanovených prípadoch má Používateľ právo požiadať o odstránenie údajov, požiadať o obmedzenie spracúvania údajov, právo preniesť údaje, ako aj právo podať sťažnosť voči spracúvaniu údajov.
 8. Z príčin, ktoré súvisia so zvláštnou situáciou osoby, ktorej sa údaje týkajú, má taká osoba právo podať sťažnosť voči spracúvaniu osobných údajov v prípade, ak sú údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu Správcu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR).
 9. Okrem toho osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže podať sťažnosť voči spracúvaniu jej údajov Správcom osobných údajov, a to na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.
 10. Osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov, ak Správca osobných údajov pri spracúvaní jej osobných údajov porušuje predpisy o ochrane osobných údajov.
 11. Uvedenie osobných údajov na účely realizácie oprávneného záujmu Správcu, tzn. na realizáciu priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb Správcu je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na vytvorenie Účtu a na používanie všetkých funkcií Servisu, ktoré sú dostupné v danej jazykovej verzii. Uvedenie údajov na vytvorenie a na udržiavanie účtu v Servise je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu tohto účelu. V prípade neuvedenia údajov založenie účtu nie je možné. Uvedenie údajov na účely používania určitých funkcií Servisu je dobrovoľné, avšak v prípade, ak nebudú uvedené, určité oprávnenia a funkcie nebudú dostupné a nebudú sa dať použiť.
 12. Na základe osobných údajov nebudú prijímané žiadne automatizované rozhodnutia vrátane profilovania.
 13. Po skončení spracúvania údajov na pôvodné účely údaje nebudú spracúvané na žiadne iné účely.
 14.  Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Politikou ochrany osobných údajov a súkromia, ktorá je integrálnou súčasťou týchto Podmienok.

 

§11 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky sú sprístupnené bezplatne v elektronickej forme prostredníctvom Servisu vo forme, ktorá umožňuje ich získanie, zobrazenie a uloženie. Účelom prekladov týchto Podmienok, ktoré sú dostupné v jednotlivých jazykových verziách Servisu, je vysvetliť zásady používania Servisu Používateľom, ktorí neovládajú poľštinu a majú záujem o používanie Servisu v určitej jazykovej verzii.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení Podmienok v prípade, ak zavedenie takej zmeny je nutné vzhľadom na zmeny legislatívy, ako aj s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb. Príjemcovia budú o zmenách Podmienok informovaní zverejnením príslušnej informácie o danej zmene na stránke Servisu. Všetky zmeny Podmienok nadobúdajú účinnosť v lehote 14 dní od momentu ich zverejnenia spôsobom opísaným v predchádzajúcej vete.
 3. V prípade, ak Príjemca nesúhlasí so zmenou Podmienok, má právo vypovedať Dohodu o poskytovaní elektronických služieb samostatným odstráneným vlastného Účtu.
 4. Strany sa budú snažiť všetky prípadné spory vyplývajúce a súvisiace s realizáciou ustanovení týchto Podmienok riešiť v prvom rade vzájomnou dohodou. V prípade, ak vzájomnú dohodu nedosiahnu, spor bude predložený príslušnému súdu Poľskej republiky, podľa zákona z 17. novembra 1964 o Občianskom súdnom poriadku (Z. z. PR 1964 č. 43 pol. 296 v znení neskorších predpisov).
 5. Vo veciach, ktoré táto dohoda neupravuje, sú účinné príslušné predpisy legislatívy Poľskej republiky, v prvom rade predpisy Občianskeho zákonníka.
 6. Všetka korešpondencia, ktorej adresátom je Poskytovateľ, musí byť zasielaná na adresu Poskytovateľa: Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľsko, alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je dostupný na stránke Servisu.

 

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną